Bloemendaalseweg 245

2051 GC Overveen
023 541 00 41

Vijzelstraat 68-78

1017 HL Amsterdam
020 - 247 10 80

Kleverparkweg 24

2023 CE Haarlem
023 551 70 07

Vergelijk aanbiedingen

Koningstraat 25 , Haarlem

Koningstraat 25, HAARLEM
€ 1.685.000,-- k.k.
Verkoop door DMC Makelaars Overveen

Beschrijving

MONUMENTALE VILLA IN HET OUDE STADSHART VAN HAARLEM

GESCHIEDENIS
De vroegste bebouwing van deze villa dateert uit het midden van de 16e eeuw en is in de loop der tijd uitgebreid en aangepast. Het is daarmee een huis dat onlosmakelijk verbonden is met de vroege geschiedenis van Haarlem.
Na vele eeuwen biedt deze villa een schat aan historische kenmerken en heeft de laatste restauratie – begeleid door DDock Architecten – de kwaliteit en afwerking naar een zeer hoog niveau gebracht waardoor modern comfort in harmonie staat met de historische bouw.

OASE VAN RUST & PRIVACY
Deze prachtige en gerestaureerde stadsvilla is een huis om verliefd op te worden. Op de grote hoeveelheid historische details: door het hele huis heen de historische balken met architraven, de hoge plafonds, de 2 meter hoge schouw, de moderne tuinkamer, de raampartijen gericht op de tuin met roedes, de gezellige woonkeuken, de houtkachel in de 5 meter hoge slaapkamer om er maar een aantal te noemen.
Bovendien zul je overal in huis en de tuin merken dat je een mate van privacy ervaart die je zelden treft.
In deze schare van authentieke details biedt het huis een oase van rust. In de 2 jaar geleden gerenoveerde stadstuin – ontworpen door Els Proost Tuinarchitectenbureau – biedt veel groen een werkelijk stukje natuur waar je niet zelden door fluitende vogeltjes en bijen vergezeld wordt.

LOCATIE
De locatie is al net zo uniek als het pand. Stadsliefhebbers kunnen hun hart ophalen: een aantal monumenten in de straat waaronder de vroegere katholieke meisjesschool gesitueerd in het Koningscarré en aan het begin van de straat staat het prachtige stadhuis aan de Grote Markt.
Vanuit de Koningstraat 25 doe je bijna alles te voet of op de fiets en dit biedt een ongekend gemak. Werkelijk alles is binnen een paar minuten te bereiken: kunst, cultuur, terrassen en restaurants.
De Koningstraat wordt gekenmerkt door een gemoedelijke sfeer. Doordat er in de straat geen gemotoriseerd verkeer is toegestaan, zit je heerlijk op je eigen terras in de vorm van de stenen bankjes voor de deur. Zoek je weer rust en privacy? Loop dan de achtertuin in en verbaas je over de stilte, op het ritselen van de blaadjes na.
Bovendien is de natuur ook om de hoek. Op de fiets ben je met 10 minuten in de Kennemerduinen, na nog eens 10 minuten sta je op het strand van Bloemendaal of Zandvoort.
De aansluitingen op het openbaar vervoer zijn fantastisch: je loopt zo naar het NS station, of stapt op 100 meter van je voordeur op busverbindingen naar Schiphol en Amstelveen. Besluit je om toch met de auto te gaan, dan loop je diezelfde 100 meter naar je parkeerplek in de Stoofsteeg.

INDELING
Je komt binnen via de middeleeuwse steeg die in vroegere tijden langs de zijkant van het huis de Koningstraat verbond met de Grote Houtstraat.
Aan het eind van de gang tref je de hoge TUINKAMER waar je in de vroege ochtend al in de zon kunt ontbijten met uitzicht op de mediterrane binnentuin.
De verbindende tussenkamer geeft toegang naar de opkamer, voorkamer en keuken. De HERENKAMER – een opkamer aan de achterzijde van het huis – geeft de stilte die je zoekt als je een boek wilt lezen bij de openhaard. De VOORKAMER daarentegen geeft de namiddagzon waar je met een kopje koffie op de brede vensterbank naar de gemoedelijkheid op straat kijkt. De kamer is eenvoudig te gebruiken als atelier of winkel die toegankelijk is via de dubbele voordeuren.
De WOONKEUKEN in het souterrain met het comfort van een Bulthaup keuken vraagt om lange avonden genieten. Via de keuken is er toegang tot de twee KELDERS.
Op de begane grond is het gebruik van verschillende woonslaapkamers en sferen een genot. Je kan in een druk gezin eenvoudig je eigen rustige plekje opzoeken. Met alle tussendeuren open heb je een prachtige ruime living.
Op de eerste etage kom je via de comfortabele BADKAMER in de MASTER BEDROOM, waar het vuur van de houtkachel oranje kleurt tegen de authentieke houten dakspanten.
Het VOORHUIS is momenteel ingericht als werkkamer met alle faciliteiten van een volledig appartement, compleet met dakterrasje, keuken en BADKAMER. Ideaal voor bijvoorbeeld een au-pair of praktijk aan huis.
Vanuit de hal is er toegang naar de twee ZOLDERKAMERS.
De TUIN voelt aan als een patio in Florence. De zon verplaatst zich gedurende de dag van de tuinkamer naar de achterkant zodat er van ’s ochtends tot einde middag altijd zon is. Aan de zijkant van de tuin biedt een schuur met keukenblok nog veel bergruimte.

BIJZONDERHEDEN
• Rijksmonument: subsidie (tot 40%) bij onderhoud
• Bouwjaar: ca. 1540
• Woonoppervlak: ca 269 m2
• 4 slaapkamers, 2 volledige badslaapkamers en 2 keukens
• Zie voor de indeling en maten de plattegronden
• Uniek gelegen in het stadshart
• Mogelijkheid tot het huren van 2 parkeerplaatsen in de parkeerkelder in de stoofsteeg (1 minuut lopen)
• Zonnige tuin van 75 m2
• Ingebouwd waterfilter
• Krachtstroom, bekabeling aangelegd voor een sauna achter in de tuin
• De zolderverdieping is volledig geïsoleerd
• In alle vertrekken is de verwarming onafhankelijk te regelen via een evohome systeem (bediening middels app)
• Werkelijk alles op loopafstand, restaurants, theaters, winkels, basisscholen en openbaar vervoer
• Uitstekende (internationale) lagere en middelbare scholen in de nabije omgeving
• Aanvaarding en oplevering in overleg

MONUMENTAL VILLA IN THE OLD TOWN HEART OF HAARLEM

HISTORY
The earliest development of this villa dates from the mid-16th century and has been expanded and adapted over time. It is therefore a house that is inextricably linked to the early history of Haarlem.
After many centuries, this villa offers a wealth of historical features and the last restoration – supervised by DDock Architects – has brought the quality and finish to a very high level, so that modern comfort is in harmony with the historic building.

OASIS OF REST & PRIVACY
This beautiful and restored city villa is a house to fall in love with. On the large amount of historical details: throughout the house the historic beams with architraves, the high ceilings, the 2 meter high fireplace, the modern garden room, the windows focused on the garden with rods, the cozy kitchen, the wood stove in the 5 meter high bedroom to name just a few.
In addition, throughout your home and garden, you will find yourself experiencing a degree of privacy that rarely hits you.
In this host of authentic details, the house offers an oasis of peace. In the city garden renovated 2 years ago – designed by Els Proost Tuinarchitectenbureau – a lot of greenery offers a real piece of nature where you are often accompanied by whistling birds and bees.

LOCATION
The location is just as unique as the building. City lovers can indulge themselves: a number of monuments in the street, including the former Catholic girls’ school located in the King’s Carré and at the beginning of the street is the beautiful city hall on the Grote Markt.
From Koningstraat 25 you can do almost everything on foot or by bicycle and this offers unprecedented convenience. Everything can be reached within a few minutes: art, culture, terraces and restaurants.
Koningstraat is characterized by a friendly atmosphere. Because no motorized traffic is allowed in the street, you can sit on your own terrace in the form of the stone benches in front of the door. Are you looking for peace and privacy again? Then walk into the backyard and be amazed at the silence, except for the rustling of the leaves.
Moreover, nature is also around the corner. By bike you are in the Kennemerduinen with 10 minutes, after another 10 minutes you are on the beach of Bloemendaal or Zandvoort.
The connections to public transport are fantastic: you can easily walk to the train station, or take bus connections to Schiphol and Amstelveen 100 meters from your front door. If you decide to go by car, you walk the same 100 meters to your parking space in the Stoofsteeg.

LAYOUT
You enter through the medieval alley that used to connect the Koningstraat with the Grote Houtstraat along the side of the house.
At the end of the corridor you will find the high GARDEN ROOM where you can have breakfast in the early morning sun with a view of the Mediterranean courtyard.
The connecting intermediate room gives access to the upstairs room, front room and kitchen. The MEN’S ROOM – an upstairs room at the back of the house – gives the silence you are looking for when you want to read a book by the fireplace. The FRONT ROOM, on the other hand, gives the afternoon sun where you can watch the fun on the street with a cup of coffee on the wide windowsill. The room is easy to use as a studio or shop that is accessible through the double front doors.
The LIVING KITCHEN in the basement with the comfort of a Bulthaup kitchen requires long evenings to enjoy. Through the kitchen there is access to the two CELLARS.
On the ground floor, the use of different living rooms and atmospheres is a pleasure. You can easily find your own quiet spot in a busy family. With all connecting doors open you have a beautiful spacious living room.
On the first floor you enter the MASTER BEDROOM via the comfortable BATHROOM, where the fire of the wood stove turns orange against the authentic wooden rafters.
The FRONT HOUSE is currently furnished as an office with all the facilities of a complete apartment, complete with roof terrace, kitchen and BATHROOM. Ideal for, for example, an au pair or practice at home.
From the hall there is access to the two ATTIC ROOMS.
The GARDEN feels like a patio in Florence. During the day the sun view moves from the garden room to the back so that there is always sun from morning until late afternoon. On the side of the garden, a shed with a kitchen unit offers plenty of storage space.

PARTICULARITIES
• National monument: subsidy (up to 40%) for maintenance
• Year of construction: approx. 1540
• Living area: approx. 269 m2
• 4 bedrooms, 2 full bathrooms and 2 kitchens
• For the layout and sizes, see the floor plans
• Uniquely located in the city center
• Possibility to rent 2 parking spaces in the parking basement in the stoofsteeg (1 minute walk)
• Sunny garden of 75 m2
• Built-in water filter
• Power current, cabling installed for a sauna in the back of the garden
• The attic floor is fully insulated
• In all rooms, the heating can be independently controlled via an evohome system (control via app)
• Everything within walking distance, restaurants, theaters, shops, primary schools and public transport
• Excellent (international) primary and secondary schools in the vicinity

Details

Bijgewerkt op augustus 17, 2020 op 7:41 am

  • Prijs: € 1.685.000,-- k.k.
  • Woonoppervlakte: 269 m²
  • Perceelgrootte: 229 m²
  • Kamers: 4
  • Bouwjaar: 1560